مراکز شبه خانواده

مراکز شبه خانواده موسسه خیریه کوثر مشیز با هدف ساماندهی و نگهداری کودکان آسیب پذیر جامعه، پیشگیری از مشکلات عاطفی، روحی و روانی آنان و رشد سلامت روانی، اخلاقی و اجتماعی، راه اندازی شده است. در این مراکز، فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست با در نظر گرفتن مصالح تربیتی و آموزشی، پذیرش می شوند و با کمک مددکار و روانشناس، آمادگی برای پذیرش محیط جدید زندگی برای آنان ایجاد شده و مهارت های اجتماعی و راهکارهای زیست بهینه برای فرزندان، ترسیم شده و آموزش داده می شود و برای پیشرفت تحصیلی آنان نیز برنامه ریزی می شود. در مدت اقامت فرزندان در مراکز شبه خانواده موسسه خیریه کوثر مشیز، کلیه خدمات آموزش- مددکاری-روانشناسی- بهداشت و درمان- فرهنگی و ورزشی به آنان ارائه می شود تا فقدان مقطعی یا دائمی خانواده، مانعی برای رشد و موفقیت آنان و تعالی آتی در جامعه نباشد. درحال حاضر 310 فرزند در 19 مرکز شبه خانواده موسسه خیریه کوثر مشیز در چهار استان کرمان، سیستان وبلوچستان، قزوین و بوشهر نگهداری می شوند که برای هر فرزند به طور متوسط ماهانه حدود 20 میلیون ریال هزینه می شود. تعداد کل فرزندان پذیرش شده در این موسسه در طی 26 سال گذشته، 1676 نفر می باشد که 1374 نفر از آن ها ترخیص شده اند.
http://www.Mashiz.ir/news_eventsview.php?ID=3